Senior Pastor Rev. Ian Noyes preaches on 2 Corinthians 2:14-17, Romans 12:1-2.