Senior Pastor Rev. Ian Noyes preaches on Matthew 6:9-13.