Rev. Ian (Senior Pastor) preaches on Matthew 6:9-13.