Rev. Ian Noyes (Senior Pastor) preaches on Matthew 13:10-17.