Rev. Ian Noyes (Sr. pastor) preaches on Mathew 13:1-9, 31-33.