Pastor Erik Hanson preaches on Deuteronomy 4:29-31