Senior Pastor Rev. Ian Noyes preaches on 2 Corinthians 6:1-13.